Anmoranali or

Harsanekan araroxutyunn- da amenaanmoranali orn e eritasard zuygeri hamar.Harsaniqn harsi u pesayi hamar darnum e yurahatuk, vorn hishvelu e amboxj kyanqum.Qanzi aydpisi handisavor