Թեստ․ Ընտրեք Ձմեռ պապը և կիմանաք, թե ինչ անակնկալ է սպասվում Ձեզ գալիք տարում․․․

Թեստ․ Ընտրեք Ձմեռ պապը և կիմանաք, թե ինչ անակնկալ է սպասվում Ձեզ գալիք տարում․․․

Ձմեռ պապիկ թիվ 1.

Այս տարի Ձմեռ պապը չէր կարող բավարարվել Ձեզ միայն մեկ նվեր տալով:Դուք չափազանց բազմակողմանի անձնավորություն եք,
որպեսզի միայն մեկ բանով կարո ղանաք ամբ ողջությամբ ծածկել Ձեր կարի քները: Իսկ տարին հեշտ չէր։ Բայց Դուք ամուր մնացիք
այն փորձութ յունների ժամանակ, որոնք ճակ ատագիրը նետեց Ձեր ուղղութ յամբ: Ձմեռ պապը Ձեզ համար շատ փոքրիկ նվերներ է
պատրաստել։ Ամանորին Դուք կսկսեք նկատել, որ Ձեզ հետ հրաշքներ են կատարվում. Դուք կգտնեք որոշակի գումար: Ընդհանրա-
պես, Ձմեռ պապիկը կփորձի համոզվել, որ Ձեր կյանքի տարբեր ոլորտներում ամեն ինչ կամաց-կամաց սկսում է բարելավվել:

Ձմեռ պապիկ թիվ 2.

Ձեր ընտրած Ձմեռ պապի համար ոչ մի նյութակ ան բան կարև որ չէ: Իր ամբողջ կյանքում նա հաճույքով նվագ ում էր իր երաժշտա
կան ​​գործիքը, և նրա ամենաուրախ պահերը կապված են դրա հետ։ Այս Ձմեռ պապը կարծում է,որ կյանքում ամենակարևորը տպա-

վորություններն են։ Մարդը որքան շատ էմոցիաներ ու պայծառ պահեր է ապրել, այնքա ն հարուստ է։ Ուստի այս տարի Դուք կունե
նաք զարմանալի ներկայացում։ Թերևս Ձեզ իսկապես կհրավիրեն յուրահատուկ և հազվագյուտ շոուի: Կամ գուցե հանգա մանքներն
իրենք այնպես ստացվեն, որ Դուք անմո ռանալի հաճելի փորձ առություն ապրեք: Մի խոսքով, այս Նոր տարին ընդմիշտ կմնա Ձեր
հիշողության մեջ:

Ձմեռ պապիկ թիվ 3.

Ձեր ընտրած պապիկն իր ողջ կյանքն անցկացրել է անտառներում՝ օգնելով վայրի կենդանիներին: Նա կարծում է, որ չկա ավելի կա-
րևոր բան, քան պարզ ապես մարդ լինելը և կողքիդ նույն բարձր բարոյ ական մար դկանց ունենալը։ Ինչպես նա հոգ է տանում մեր
փոքր եղբայրների մասին, այնպես էլ նա օրհնություններ է ստան ում Տիեզերքից՝ որպես երախտա գիտություն իր մեծ սրտի համար:
Ձմեռ պապիկը Ձեզ տալիս է Երկրի վրա ամեն աթանկ բանն իր կարծիքով՝ սիրելիին: Այս Ամ անորին Դուք կհանդ իպեք իսկապես
մտերիմ մարդու։ Միգուցե նա կդառնա Ձեր լավագույն ընկերը, և գուցե նույնիսկ Ձեր կյանքի ընկերը: Ամեն ինչ կախված է ձեզանից:
Ձմեռ պապիկը հրահանգներ է տալիս. «Հոգ տանիր Ձեր անձի մասին»:

(Visited 54 times, 1 visits today)